Stadgar

VEDTEKTER FOR NORDISK KORFORUM

Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 29. januar 2005.
Endringer vedtatt på representantskapsmøte juli 2010 och sept 2013

Ladda ner som pdf

§ 1 Organisasjon

Nordisk Korforum er et organ for samråd og samarbeid på korområdet mellom de nordiske land.

Som medlemmer i Nordisk Korforum kan opptas organisasjoner for kor og dirigenter som representerer land eller selvstyrte områder i Norden, heri også nasjonale paraplyorganisasjoner som omfatter de samme og eventuelt flere målgrupper.

Søknader om medlemskap avgjøres av styret.

Medlemmene har rettigheter og plikter som følger av disse vedtekter og av vedtak fattet av representantskapet. Medlemmer som ikke oppfyller vilkår og vedtekter for Nordisk korforum, kan bli ekskludert etter vedtak i representantskapet.

Nordisk Korforum kan tegne medlemskap i andre paraplyorganisasjoner etter vedtak i representantskapet.

§ 2 Målsetting

Nordisk Korforum sitt mål er å bidra til å styrke korlivet i Norden og å utvikle kulturell samhandling og forståelse over landegrenser.

Målet søkes nådd gjennom

 1. å organisere møteplasser for erfaringsutveksling og strategiutvikling
 2. å stimulere medlemsorganisasjonene til selv å skape arrangement for en nordisk målgruppe
 3. å initiere – og eventuelt arrangere – felles aktiviteter så som konferanser, kurs og festivaler for kor, korsangere og dirigenter
 4. å spre kunnskap om korlitteratur – særlig av nordisk opphav, og å fremme fornyelse av korrepertoar
 5. å oppmuntre til utveksling av dirigenter, instruktører og kor
 6. å bidra til at korsang får tilstrekkelig oppmerksomhet og prioritet innen nasjonal og regional kulturpolitikk, utdanning og forskning
 7. å være et felles nordisk samarbeidsorgan overfor andre nærliggende regioner så som Baltikum og Barentsområdet
 8. å koordinere og styrke nordiske interesser i europeisk og globalt samarbeid

§ 3 Representantskap

Representantskapet er Nordisk Korforums øverste myndighet. Representantskapet består av inntil to utsendinger for hver medlemsorganisasjon samt organisasjonens styre.

Hver medlemsorganisasjon har en stemme, i tillegg til styrets medlemmer, likevel ikke styremedlemmene under behandling av virksomhetsrapport og regnskap.

Andre personer kan innkalles og gis talerett.

Ordinært representantskapsmøte avvikles hvert 3. år. Styret kan kalle inn til ekstraordinært representantskapsmøte når det er nødvendig.

Varsel om representantskapsmøte skal skje 6 mnd før, innkalling til representantskapsmøter skal skje skriftlig minst fire måneder før møtet. Dokumenter og forslag som skal behandles sendes medlemsorganisasjonene minst tre måneder før møtet. Frist for innkomne saker er 4 måneder før møtet.

Representantskapsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig sammenkalt og minst tre land/selvstyrte områder er representert.

På representantskapsmøte behandles:

 • valg av møteleder og referent
 • virksomhetsrapport
 • regnskaper
 • virksomhetsplan
 • budsjett og medlemsavgift, begge for 3 år
 • valg av ordfører og 3 til 8 styremedlemmer
 • valg av leder og to øvrige medlemmer til valgkomité

På representantskapsmøtet kan behandles andre saker eller forslag fra styret, samt forslag eller saker som er innkommet til styret fra medlemsorganisasjonene senest 4 måneder før representantskapsmøtet

For alle valg gjelder funksjonstid fram til neste ordinære representantskapsmøte Valgbare er personer som er foreslått av medlemsorganisasjonene, og alle nasjoner har rett til en plass i styret.

§ 4 Styre 

Styret er øverste myndighet mellom representantskapsmøtene. Styret skal

 • forberede saker for representantskapsmøte
 • realisere virksomhetsplaner og andre beslutninger fattet av representantskapet
 • ta nødvendige initiativ som kan bidra til å oppfylle organisasjonens mål

Innen rammer av budsjett og planer kan styret opprette de råd og utvalg som til enhver tid er tjenlige for å ivareta særlige oppgaver

Tilsvarende kan styret inngå avtale med en medlemsorganisasjon eller andre instanser om å utføre sekretariat- og økonomifunksjoner for organisasjonen.

Styret kan avgjøre hvilke aktiviteter som skal tildeles en særlig status som nordisk arrangement. Styret skal gi anbefaling for fellesnordiske fond og eventuelt andre om økonomisk tilskudd til slike tiltak.

§ 5 Økonomi

Ordinær drift av virksomheten finansieres ved medlemsavgifter.

Øvrige kostnader dekkes inn med offentlige tilskudd og inntekter knyttet til markedsføring og gjennomføring av arrangement.

Regnskapsåret følger kalenderåret. Regnskapet avsluttes for hvert år og legges fram til godkjenning i påfølgende representantskapsmøte.

Styret sørger for valg av revisor, og fremlegger revisjon av hele perioden på representantskapsmøtet

Nordisk Korforum tegnes av ordfører. Ordfører kan delegere sin myndighet til andre styremedlemmer eller fast sekretariat.

§  6 Vedtektsendringer og oppløsning

Forslag om vedtektsendringer eller oppløsning skal sendes til styret senest fire måneder før representantskapsmøte. Vedtak om vedtektsendring eller oppløsning krever minst 2/3 flertall av mandatene representert på representantskapsmøtet.

Ved oppløsning skal organisasjonens verdier tilfalle medlemsorganisasjonene forholdsmessig etter siste års innbetalte medlemskontingenter.

————-

Disse vedtektene avløser tidligere vedtekter for Nordiska Körkommittén og trer i kraft straks de er vedtatt av representantskapet.