Om Nordisk korforum

NORDISK KORFORUM
EN SAMARBEIDSORGANISASJON
FOR KOR- OG DIRIGENTUTVIKLING I NORDEN

Kort historikk

Det organiserte nordiske korsamarbeidet ble startet i 1951. Sentralt i begrunnelsen for å etablere en slik organisasjon var flere behov:

 • Behovet for flere møteplasser både for sangere og dirigenter,
 • Behovet for å bli kjent med hverandres kor- og kulturtradisjoner,
 • Behovet for læring – både for dirigenter og sangere. Korsamarbeidet gjennom Nordisk Körkomité har hatt meget stor betydning for kompetansepåfyll for sangere og dirigenter gjennom 60 år, og det har bidratt til en kulturell enhetsfølelse innen Norden.

Allerede fra starten av har dirigentkonferansene vært en viktig del av virksomheten. Den første ble gjennomført i 1952. Fram til 1999 gjennomførtes 16 konferanser.

Den 17 ble gjennomført i 2010 i Århus med stöd av Nordisk Korforum. Den 18 genomfördes 2015 av dirigentnätverket inom Nordisk korforum av Föreningen Sveriges Körledare och Forreningen Danske korledere. Den nordiska körledarkonferensen samlade deltagare från Sverige, Danmark, Finland, Norge, Island, Belgien, USA och Brasilien, sammanlagt deltog över 300 personer.

I 1969 ble initiativet til NORDKLANG tatt, og den første festivalen ble gjennomført i 1971. NORDKLANG-festivalene har siden vært selve bærebjelken i samarbeidet. Hvert 3. år møttes sangere og dirigenter for å dele kunnskap og opplevelser. Nordklang-heftene ble flittig brukt både under og etter festivalene og er i dag en kulturskatt for korbevegelsen i alle de nordiske land.

NORDKLANG 15 2013 ställdes in medan NORDKLANG 16 genomförs i Åbo den 3 – 7 augusti 2016. Läs med här.Kulturpolitiske vurderinger – nasjonalt  – regionalt og globalt

Samfunnsutviklingen har vært meget betydelig fra 1950-tallet og fram til i dag. Transportsystemet er nærmest revolusjonert og muliggjør hurtig og rimelig forflytting både innen det enkelte land og mellom nasjonene. Internett gjør det mulig både med kontakt og utveksling av kunnskap og repertoar på en ganske annen måte enn den gang man var avhengig av post og fysiske møter.

Populært sier vi: Vi lever i en globalisert verden som endrer seg hver dag. I denne virkeligheten er det Nordisk Korforum og nordisk samarbeid på korfeltet skal finne sin plass og berettigelse.

Slik styret i Nordisk Korforum ser det, er det større behov for dette samarbeidet nå enn den gang samarbeidet startet. Dette har ikke minst sammenheng med globaliseringen som utgjør muligheter for kulturutvikling, men samtidig representerer utviklingen et press på nettopp den nordiske kulturarven – inklusiv våre språk.

Økt behov og lyst til læring og å oppsøke andre arenaer utenfor eget land er også i klar vekst, noe som skaper behov for nordisk koordinering og utvikling så vel organisatorisk som økonomisk. Nordisk Korforum gir oss mulighet til kulturpolitisk påvirkning, til utvikling av korfeltet både nasjonalt, regionalt og i en global sammenheng – blant annet som en av grunnleggerne av  IFCM.

Gjennom en reorganisering av samarbeidet – sluttført i januar 2005 – ble hovedmålet for organisasjonens arbeid uttrykt slik i de nye vedtektene:

Nordisk Korforums mål er å bidra til å styrke korlivet i Norden og å utvikle kulturell  samhandling og forståelse over landegrenser. (§ 2)

Vedtektene peker på følgende tiltak for å nå målene:

Målet søkes nådd gjennom

 1. å organisere møteplasser for erfaringsutveksling og strategiutvikling
 2. å  stimulere medlemsorganisasjonene til selv å skape arrangement for en nordisk målgruppe
 3. å initiere – og eventuelt arrangere – felles aktiviteter så som konferanser, kurs og festivaler for kor, korsangere og dirigenter
 4. å spre kunnskap om korlitteratur – særlig av nordisk opphav, og å fremme fornyelse av korrepertoar
 5. å oppmuntre til utveksling av dirigenter, instruktører og kor
 6. å bidra til at korsang får tilstrekkelig oppmerksomhet og prioritet innen nasjonal og regional kulturpolitikk, utdanning og forskning
 7. å være et felles nordisk samarbeidsorgan overfor andre nærliggende regioner så som Baltikum og Barentsområdet
 8. å koordinere og styrke nordiske interesser i europeisk og  globalt samarbeid

(Vedtektene § 2)

BIDRAG TIL KORFAGLIG UTVIKLING I NORDEN

Nordisk Korforum har de siste år hatt en positiv utvikling:

 1. NORDKLANG 14 i Aarhus representerte en fornying av festivalen og var organisatorisk og sangfaglig en suksess.
 2. Nordisk korforum har fått flere nasjonale medlemmer
 3. De nordiske dirigentorganisasjonene er nå medlemmer i Nordisk Korforum, noe som i betydelig grad styrker samarbeidet for og med dirigentene
 4. Nordisk Korforum er, sammen med Musikk i Norden, talerør for korfeltet i forhold til de politiske beslutningstakere i Norden
 5. Det er etablert et formelt dirigentsamarbeid mellom Norden og Baltikum
 6. Nordisk Korforum og Norden er synlige på arrangementer i regi av IFCM

TILTAK I INNEVÆRENDE PERIODE

Nordisk Korforum skal fange opp behov, for deretter sørge for god koordinering.

Dette vil styrke alle arrangement og tiltak, som i dag lever i et konkurranseforhold, bevisst eller ubevisst.

 1. I samarbeid med lokal arrangør planlegge og gjennomføre NORDKLANG 15 i Norge
 2. Gjennomføre en nordisk-baltisk korlederkonferanse i samarbeid med Nordisk-Baltisk korfestival samt i 2013 gjennomføre en nordisk korlederkonferanse i tilknytning til NORDKLANG 15 i Norge
 3. Kartlegge fond for amatørmusikk
 4. Formidle og tilrettelegge for søknader i nordiske fond og andre relevante kilder for tilskudd. Dette kan bidra både nasjonalt, regionalt og lokalt.
 5. Gjennom samarbeid med nasjonale organisasjoner og nasjonale ungdomskor etablere et nordisk ungdomskor.
 6. Bistå organisasjonene med informasjon om tiltak beregnet på en nordisk målgruppe
 7. Lage en tilgjengelig aktivitetskalender for medlemsorganisasjonene – både for å gi informasjon til potensielle deltakere og for å unngå sammenfall i tid for større tiltakTrygge organisasjonens økonomi
 8. Ta del i den kulturpolitiske debatten

19.03.11.

For styret i Nordisk Korforum

Theodor Lind